Publications

FuseSR: Super Resolution for Real-time Rendering through Efficient Multi-resolution Fusion

Zhihua Zhong*, Jingsen Zhu*[*Equal Contribution], Yuxin Dai, Chuankun Zheng, Guanlin Chen, Yuchi Huo, Rui Wang, Hujun Bao

SIGGRAPH Asia, 2023

Seal-3D: Interactive Pixel-Level Editing for Neural Radiance Fields

Xiangyu Wang*, Jingsen Zhu*[*Equal Contribution], Yunlong Ran, Zhihua Zhong, Yuchi Huo, Jiming Chen, Qi Ye

ICCV, 2023

I2-SDF: Intrinsic Indoor Scene Reconstruction and Editing via Raytracing in Neural SDFs

Jingsen Zhu, Yuchi Huo, Qi Ye, Fujun Luan, Jifan Li, Dianbing Xi, Lisha Wang, Rui Tang, Wei Hua, Hujun Bao, Rui Wang

CVPR, 2023

Learning-based Inverse Rendering of Complex Indoor Scenes with Differentiable Monte Carlo Raytracing

Jingsen Zhu, Fujun Luan, Yuchi Huo, Zihao Lin, Zhihua Zhong, Dianbing Xi, Rui Wang, Hujun Bao, Jiaxiang Zheng, Rui Tang

SIGGRAPH Asia, 2022

Hitchhiker: Accelerating ORAM with Dynamic Scheduling

Jingsen Zhu, Mengming Li, Xingjian Zhang, Kai Bu, Miao Zhang, Tianqi Song

IEEE Transactions on Computers (TC), 2022